Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs en verzendkosten

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Vragen en Klachtenregeling

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 15 – Overmacht

Artikel 16 – Voorwaarden gastenboek

Artikel 17 – Gebruiksvoorschriften

1. Minty Moon verwijzen u door naar de gebruikersvoorwaarden welke genoteerd staan onder aan de website. Hier vindt u de voorschriften voor het gebruiken van onze producten. Aangezien u bij een bestelling akkoord gaat met de Algemene voorwaarden geeft u ook aan de gebruikersvoorwaarden te hebben gelezen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Minty Moon

Vissershavenstraat 12B, 2583 DH te Den Haag

Telefoonnummer: 06-15164120

E-mailadres: info@mintymoon.nl

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg binnen 48 uur de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. *
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren (dit gaat op kosten van de koper. Zie Artikel 7), conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt wordt de reden van herroepen door de ondernemer bekeken. Alleen na goedkeuring hiervan wordt er akkoord gegaan met de herroeping.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze zijn afhankelijk van het gewicht/formaat van het door de consument gekochte product.
 2. Bij een aanwijsbare fout door ons bedrijf (verkeerde maat /kleur/model of dergelijke) zijn de kosten van retour sturen voor rekening van Minty Moon en zullen achteraf aan u vergoed worden.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 6. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs en verzendkosten

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. De kosten voor verzenden zijn voor de consument en bedragen EURO 4 voor producten welke door de brievenbus kunnen en EURO 6,75 voor producten die als pakket verzonden moeten worden binnen Nederland. Wij verzenden via PostNL. De consument ontvangt van ons een Track en Trace code om de status van de bestelling te bekijken.
 5. Bestellingen boven 100,- EURO worden gratis verstuurd.
 6. Wij verzenden alleen naar adressen in Nederland. Mocht u toch naar een ander land willen verzenden worden de verzendkosten uiteraard hoger. Wij nemen hierover contact met u op.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. De ondernemer heeft per categorie van product genoteerd staan (gebruikersvoorwaarden) onder welke voorwaarden de producten gebruikt mogen worden. Ander gebruik kan schade veroorzaken. Waar de ondernemer niet aansprakelijk voor gesteld kan worden.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 3. – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Minty Moon zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 4. – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 5. – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 6. Minty Moon is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Minty Moon. Minty Moon is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 7. Minty Moon verkoopt producten welke handgemaakt (en dus nooit perfect (machinaal) afgewerkt) zijn en zijn niet voorzien van een CE-markering. De koper is hiervan op de hoogte en kan Minty Moon niet verantwoordelijk stellen voor eventuele schades.
 8. Indien Minty Moon, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken (zoals bij een product op aanvraag/. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Wij laten onze pakketten afhandelen/leveren door PostNL. Echter zijn zij per 16 oktober 2019 gestopt met de tweede bezorgpoging. Dit houdt in dat wanneer u niet thuis bent bij de eerste poging u daarna uw pakket op kunt halen bij de dichtstbijzijnde PostNL-locatie.

Artikel 12 – Betaling

 1. Betaal veilig, snel en gemakkelijk via iDEAL of Paypal. Wij rekenen hiervoor geen extra kosten voor.
  Als er problemen zijn met het betalen via iDEAL, PayPal kan je contact met ons opnemen, wij zoeken graag samen met jou naar een oplossing.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Vragen en Klachtenregeling

 1. Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen via info@mintymoon.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Wij proberen in alle redelijkheid en in samenspraak met consument tot een oplossing te komen.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Overmacht

1. In geval van overmacht is Minty Moon niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 16 – Voorwaarden gastenboek

1. Berichten dienen onder eigen naam te worden geplaatst. Er wordt om uw email adres gevraagd. Deze is niet zichtbaar op de website.

De deelnemer aan het gastenboek dient zich te houden aan de volgende gedragscodes:

– De deelnemer dient zich bij deelname te houden aan de fatsoensnormen die in het maatschappelijke verkeer betamen. Zo is het niet toegestaan om: – Informatie te verspreiden die als discriminerend kan worden aangemerkt

– Zich schuldig maken aan beledigende dan wel obscene uitingen

– Verwijtende, dan wel eerdergenoemde uitingen te maken richting Minty Moon.

– Het gastenboek te gebruiken als advertentiemedium

– Het plaatsen van berichten en het achterlaten van uw gegevens (zoals naam en informatie) is voor eigen risico.

– Berichten die niet te maken hebben met het interessegebied van deze site, herhaalde reclame en misleiding worden zonder discussie verwijderd.

– Minty Moon stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit deze dienst.

Als bezoekers van het gastenboek zich niet houden aan de voorwaarden van dit gastenboek kan je meteen en permanent geblokkeerd worden.

Dit gebeurd door onze webmaster en heeft het recht dit met of zonder reden te verwijderen.

De berichten welke in het gastenboek geplaatst worden, worden gecontroleerd en waar nodig geacht door Minty Moon verwijderd.

Artikel 17 – Gebruiksvoorschriften

1. Minty Moon verwijzen u door naar de gebruikersvoorwaarden welke genoteerd staan onder aan de website. Hier vindt u de voorschriften voor het gebruiken van onze producten. Aangezien u bij een bestelling akkoord gaat met de Algemene voorwaarden geeft u ook aan de gebruikersvoorwaarden en wasvoorschriften te hebben gelezen.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten